Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) a SZILÁGY-NET Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4133 Konyár, Sóstói út 61., cégjegyzékszám: Cg.09-09-028750, a továbbiakban: Keresd az Igazit vagy Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.keresdazIgazit.hu weboldalon keresztül nyújtott internetes, ingyenes és fizetési kötelezettségekkel járó társkereső szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.keresdazIgazit.hu weboldalon keresztül történik. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a keresdazIgazit.hu weboldalon.

Amennyiben bármely panasza, kérdése merül fel vagy bejelentést szeretne tenni, ügyfélszolgálatunk természetesen szívesen áll rendelkezésére.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: SZILÁGY-NET Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 4133 Konyár, Sóstói út 61.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szilagyi1206@freemail.hu
Cégjegyzékszáma: Cg.09-09-028750
Adószáma: 23291863-1-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett társkereső szolgáltatást nyújtó weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a társkereső szolgáltatást nyújtó weboldalnak – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, illetve nem tudja használni a szolgáltatást.

3. TEVÉKENYSÉGI KÖR MEGHATÁROZÁSA

3.1. A Keresd az Igazit egy internetes társkereső portál, amely a Felhasználók számára ingyenes és fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásokat kínál. Az Felhasználó hozzáférést szerez a Keresd az Igazit adatbázishoz, amely más személyek profiljait és az azokhoz tartozó, a más Felhasználók által megadott adatokat tartalmazza.

3.2. A Keresd az Igazit jogosult más szolgáltatót és ügynökséget az általa kínált szolgáltatás részben vagy egészben történő működtetésével megbízni, ez azonban nem járhat a Felhasználó számára semmilyen hátránnyal.

3.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Keresd az Igazit nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést. A Keresd az Igazit tehát semmilyen felelősség nem terheli azért ha a szerződés időtartama alatt a Felhasználó és más harmadik személyek között nem jön létre kapcsolat. Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy a Felhasználó akár ingyenesen akár fizetés ellenében veszi igénybe a szolgáltatást, kapcsolatot fog tudni teremteni harmadik személyekkel.

3.4. Szolgáltató a Felhasználók között történő bármely esemény tekintetében minden büntető és polgári jogi felelősségét kizárja.

3.5. A Keresd az Igazit szolgáltatások korlátlan használata érdekében az Felhasználójának a legfrissebb (böngésző-) technológiákat kell használnia, következésképpen azok alkalmazásait (pl.: Java alkalmazások, cookie-k aktiválása) engedélyeznie kell a saját számítógépén. Régebbi, vagy nem elfogadott technológiák használata esetében lehetséges, hogy a Felhasználó a Keresd az Igazit szolgáltatásokat csak korlátozottan tudja használni. A Keresd az Igazit folyamatosan igyekszik a legújabb innovációkhoz igazítani szolgáltatását, azonban a technológiai fejlődés gyorsasága, kiszámíthatatlansága, előre nem látható iránya miatt felmerülő esetleges problémákért a Keresd az Igazit nem tud felelősséget vállalni, hiszen ezen okok a hatókörén kívül esnek.

4. REGISZTRÁCIÓ

4.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Az Felhasználó regisztrációjához egy érvényes e-mail cím, valamint egy egyénileg megválasztott jelszó szükséges.

4.2. A regisztráció előfeltétele a Felhasználó nagykorúsága. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival vagy kitalált adatokkal veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. Minden Felhasználó ingyenesen regisztrálhat, személyes adatlapot hozhat létre, („ingyenes tagság”), jogosult megtekinteni más Felhasználókat, valamint a Keresd az Igazit weboldalon létrehozott egyes csoportokat, érdeklődési körének megfelelően.

4.4. A regisztrációval a Keresd az Igazit és a regisztrált Felhasználó között egy ingyenes tagságról szóló szerződéses jogviszony keletkezik. A regisztráció után az Felhasználó elektronikus úton, e-mail formájában egy üzenetet kap, amely szerint a regisztráció véglegesítéséhez a regisztráció aktiválása szükséges, amennyiben ez is megtörténik és a felhasználó aktiválja a regisztrációját, jogosulttá válik a Szolgáltató által biztosított tartalmakhoz való hozzáférésre.

4.5. A Felhasználó számára küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza mind a szerződési adatokat (tagságról szóló információkat), mind a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételeket is. A Felhasználó számára így biztosított a lehetőség, hogy a szerződési adatokat, továbbá az Általános Szerződési Feltételeket elmentse, illetve kinyomtassa. A szerződési adatok a Szolgáltatónál is mentésre kerülnek.

4.6. A Keresd az Igazit és a Felhasználó között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a szerződéskötés nyelve a magyar.

4.7. A Keresd az Igazit jogosult a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmat – ha azok valótlanságáról tudomást szerez – zárolni, és az adott profilt törölni, de a Felhasználók valótlan adattartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal.

4.8. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul vagy szándékosan valótlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓ

5.1. Az ingyenes tagsággal rendelkező Felhasználók számára fennáll a lehetőség fizetési kötelezettségekkel járó tagság létrehozására („fizetési kötelezettségekkel járó tagság”). A Felhasználó számára a kötelezettség csak abban az esetben jön létre, ha a Felhasználó a fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásról szóló megrendelését és az azzal járó fizetési kötelezettségek igénybevételét kattintással megerősítette.

5.2. Amennyiben a Felhasználó fizetési kötelezettséggel járó tagságot szeretne igénybe venni, úgy a Keresd az Igazit weboldalon az „előfizetés” fülre kattintva tájékozódhat a rendelkezésre álló előfizetéshez kötött csomagokról. Az előfizetéses csomagok mindegyike tartalmazza a csomag igénybevételével járó jogosultságokat, valamint az adott csomag előfizetési idejét.

5.3. A meghatározott időtartamra vonatkozó mindenkori díj a Keresd az Igazit számára előre, mindenféle levonás nélkül fizetendő (előfizetés). Az előfizetés időszaka alatt ellenszolgáltatásaként a Felhasználó, az általa választott csomag függvényében jogosulttá válik a Szolgáltató által biztosított alábbi funkciók használatára:

– másik felhasználó barátnak jelölésére
– üzenet küldésére másik felhasználó részére
– üzenet fogadására másik felhasználó részéről –
– A Felhasználó a részére küldött üzenetről értesítést kap, melyről – a felhasználói beállítások függvényében– e-mail értesítő is érkezik regisztrációnál megadott e-mail címére.

5.4. A felhasználó a szolgáltatás használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja oly módon, hogy azzal mások személyiségi jogait sértené, vagy bármely szabálysértési vagy büntetőjogi tényállást megvalósítana. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azon felhasználókat, akik a fentiekben rögzített magatartást megvalósítják.

5.5. A fizetési kötelezettségekkel járó tagsággal kapcsolatos díjakat a Felhasználók, közvetlen bankkáryás fizetéssel egyenlíthetik ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz azaz a SZILÁGY-NET Korlátolt Felelősségű Társasághoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Keresd az Igazit nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést, tehát amennyiben a fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződés időtartama alatt nem jön létre kapcsolat, azért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

6. A FELHASZNÁLÓK PROFILJA

6.1. A Keresd az Igazit társkereső szolgáltatásokat nyújtó weboldalon a Felhasználók önálló profillal rendelkeznek. A profil a regisztráció során megadott adatokat tartalmazza, az adatok a szolgáltatás “Profil” menüpontjában folyamatosan frissíthetők.

7. ADATFELHASZNÁLÁS, ADATTERJESZTÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

7.1. A Keresd az Igazit a szolgáltatását az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kereteinek megfelelően működteti.

7.2. A Keresd az Igazit által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

8. TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE, SZERZŐDÉSBONTÁS

8.1. A fizetési kötelezettséggel nem járó tagság megszüntetése a Felhasználó számára bármikor lehetséges a „Beállítások” menüpont alatt a „Fiók törlése” lehetőségre kattintva. Ezzel a Felhasználó tagsága megszűnik, a Felhasználó adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági joga azonnali hatállyal megszűnik

8.2. A fizetési kötelezettséggel járó tagságot a Felhasználó bármikor felmondhatja a Keresd az Igazit weboldalon megjelölt szilagyi1206@freemail.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. A felmondás feldolgozását követően a fizetési kötelezettséggel járó tagság megszűnik.

8.3. A fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondása esetén a Felhasználó automatikusan visszasorolásra kerül a fizetési kötelezettséggel nem járó tagságba. A fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondása esetén nincs mód a tagság keretén belül megrendelt, de fel nem használt hónapok havidíjának időarányos visszatérítésére.

8.4. A rendkívüli felmondás joga mind a fizetési kötelezettséggel járó, mind az ingyenes tagság esetén mind a két felet megilleti. A Keresd az Igazit számára rendkívüli felmondáshoz vezető ok amennyiben a Felhasználó a regisztráció, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételekor és/vagy az adatai későbbi megváltoztatásakor szándékosan hamis adatokat adott meg és ezzel más személyiségi jogát megsértette, vagy a Keresd az Igazit előzetes figyelmeztetése ellenére ezen Általános Szerződési Feltételeket ismételten megszegi, illetve amennyiben a Keresd az Igazit által nyújtott szolgáltatásokat nem a rendeltetésének megfelelően használja.

9. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A Felhasználó által feltöltött fotók

9.1. Felhasználó a profilkép feltöltésével igazolja, hogy az általa profilképként feltöltött fotó használatához, a jelen Szolgáltatásba történő feltöltéséhez és megjelenítésének engedélyezéséhez minden szükséges jogosultsággal rendelkezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adott Felhasználó által feltöltött képek valódiságáért, azokért az adott képet feltöltő felhasználó szavatol, illetve a Felhasználó vállalja a felelősséget azért, hogy a feltöltött kép más jogát, vagy jogos érdekét nem sérti. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adott felhasználó személyazonosságát nem ellenőrzi.

A Felhasználó kötelezettségei, a szolgáltatás használata

9.2. Felhasználó a regisztrációért és a regisztráció során magáról megadott információk valóságtartalmáért felelős. Felhasználó biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és saját magát mutatják be. A Keresd az Igazit a Felhasználók személyazonosságát nem ellenőrzi, ugyanakkor jogában áll a Felhasználók által megadott adatok valóságtartalmát ellenőrizni.

9.3. Felhasználó a szolgáltatást, ismerkedés, társara találás, közösségi kapcsolatok kialakítása céljából használhatja, valamint köteles a regisztrációra valamint az oldal használatára vonatkozó valamennyi jogszabályt maradéktalanul betartani. Felhasználó nem jogosult a Keresd az Igazit weboldalt kereskedelmi és/vagy üzleti célra használni.

9.4. Felhasználó a Keresd az Igazit oldal szolgáltatásit nem jogosult harmadik természetes személy adataival használni, valamint harmadik személy beleegyezése nélkül ezen adatokat mással nem közölheti. Felhasználó a regisztráció során nem használhatja semmilyen jogi személy nevét, címét, telefon- és e-mail címét vagy felhasználónevét.

9.5. Felhasználó nem jogosult az oldal használata során, erőszakos, sértő illetve bármely jogellenes tartalom megosztására vagy bármely ilyen tartalom közlésére. Felhasználó az oldal használata során köteles tartózkodni a más felhasználókkal szemben történő sértő, valamint zaklató magatartástól.

9.6. Felhasználó a használat során nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek), Felhasználó ezen feltöltésekkel okozott kárért felelősséggel tartozik.

Kereskedelmi és üzleti célú felhasználás tilalma

9.7. Felhasználó az oldal használata során nem oszthatja meg, és nem teheti közzé más társkereső oldalak illetve közösségi portálok reklámjait, kereskedelmi weboldalak hirdetéseit, valamint a Keresd az Igazit oldal használata során nem jogosult semmilyen áru vagy szolgáltatás sem ingyenes sem anyagi ellenszolgáltatás fejében történő kínálatára, egy meghatározott ajánlat, szolgáltatás vagy felhívás átadására, vagy ilyen hivatkozás megosztására.

9.8. Felhasználó nem jogosult a Keresd az Igazit oldalát valamely, projekt megvalósulása érdekében a Felhasználók közötti keresésre, vagy toborzásra használni, nem jogosult sem munkavállalót sem munkáltatót keresni azoldalon, valamint nem használhatja a Keresd az Igazit oldalt semmilyen bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvételre.

9.9. Felhasználó nem jogosult továbbá az oldal használata során semmilyen adatgyűjtésre, illetve a más felhasználók által közzétett adatokat semmilyen kereskedelmi vagy egyéb célra nem használhatja fel. Felhasználó az adatlapján nem jeleníthet meg semmilyen kereskedelmi célú linket.

9.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az weboldal használatával kapcsolatos, a jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználási feltételek valamelyikét megszegi, a Keresd az Igazit a jogszabályi rendelkezések alapján az ezen tevékenységgel okozott károk illetve az okozott kár elhárításához szükséges kiadások megtérülése érdekében kártérítési igénnyel élhet a Felhasználóval szemben.

9.11. Felhasználó köteles helyt állni azokért a károkért, illetve költségekért, amelyek a Keresd az Igazit érhetik a Felhasználó által nem megengedett cselekményéből, mint pl.: rágalmazás, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, a szellemi tulajdonjogok megsértése, vagy más harmadik személy jogának megsértése, illetve a Felhasználók számára történő szolgáltatás elmaradásból keletkeztek.

9.12. Szolgáltató jogosult harmadik fél indokolt panasza, jogsértés gyanúja, vagy ezen Általános Szerződési Feltételek megsértése esetében, a Felhasználó fiókját határozatlan időtartamra zárolni. Szolgáltató jogosult zárolni illetve törölni is a Felhasználó fiókját ha azt bíróság, vagy más hatóság kezdeményezte, ha a törlés vagy a zárolás a szolgáltató vagy más Felhasználó számára fenyegető kár megelőzését szolgálja, illetve ha a felhasználási jogviszony megszűnik.

9.13. A fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező Felhasználónak, az általa választott csomaghoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettségét a fiókja tartalmának a zárolása nem érinti. Amennyiben a fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező Felhasználónak, a szolgáltatásokhoz való hozzáférése átmenetileg zárolásra kerül, és a zárolás a későbbiekben indokolatlannak bizonyul, a fizetési kötelezettséggel járó tagság időtartama a zárolás időtartamának megfelelően meghosszabbodik. Ha a meghosszabbítás nem lehetséges, vagy azt a Felhasználó nem kéri, úgy a Keresd az Igazit a zárolás időtartamának megfelelő díjat visszafizeti a Felhasználó részére

10. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

10.1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatásban elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja a lehetőséget valamennyi felhasználó számára, hogy azokat, akik a Szolgáltatásban a fotóikkal, adataikkal, vagy a szolgáltatás funkcióival visszaélnek a felületen keresztül jelentse a Szolgáltatónak, aki így a szükséges lépéseket megteheti: a felhasználót figyelmeztesse, illetve a felhasználási szabályok megszegése esetén a felhasználót kizárja a szolgáltatás további használatából.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A keresdazigazit.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A keresdazigazit.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos a keresdazigazit.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a keresdazigazit.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi/használja az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

13. ADATVÉDELEM

13.1. A Keresd az Igazit weboldal adatvédelmi szabályzata megtalálható a keresdazigazit.hu weboldalon.

Légy tagja a közösségnek

Keresd az Igazit!

Keresd az IGAZIt

Találd meg azokat, akikkel azonos az érdeklődésetek és az izlésetek.
Lehet, hogy pont ezen az oldalon vár az igazi?

REGISZTRÁCIÓ
X