Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének ideje: 2020. május 15.

Tartalom

1. Bevezetés

1.1. A szabályzat célja
1.2. A szabályzat hatálya
1.3. Irányadó Jogszabályok

2. Fogalmak

2.1. Fogalmak
2.2. Az adatkezelő

3. Az adatkezelés alapelvei, az adatkezelés jogalapja, időtartama

3.1 Adatkezelés alapelvei
3.2. Adatkezelés jogalapja
3.3 Az adatkezelés időtartama

4. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Felhasználók adatai

4.5. Kapcsolatfelvétel

4.5.1. A Vállalkozás és az ügyfél levelezése
4.5.2. Egyéb adatkezelések

5. Az adatkezelés jogszerűsége és az adatkezeléshez való hozzájárulás

5.1. A Felhasználó személyes adatainak felhasználása
5.2. Hozzájárulás kérése
5.3.Hozzájárulás visszarovása
5.4. Adatkezelés elleni tiltakozás

6. Adatbiztonsági tájékoztató
5.1. Általános jellemzés
5.2. Kontrollok fajtái
5.2.1.Fizikai kontroll
5.2.2.Logikai kontroll
5.2.3. Adminisztratív kontroll

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
6.1. Személyes adatok tárolásának módja
6.2. Adatkezelés biztonsága

8. Adatvédelmi incidens bejelentése

9. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
8.2 Az Érintett hozzáféréshez való joga
8.3 Helyesbítés joga
8.4 Törléshez való jog
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
8.6 Adathordozáshoz való jog
8.7 Tiltakozás joga
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
8.9 Visszavonás joga
8.10 Eljárási szabályok
8.11 Kártérítés és sérelemdíj
8.12 Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
8.13 Bírósághoz fordulás joga
8.14 Adatvédelmi hatósági eljárás

10. Adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

11. Adatvédelmi tevékenység nyilvántartása

12. Kapcsolattartás

1. BEVEZETÉS

SZILÁGY-NET Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4133 Konyár, Sóstói út 61., cégjegyzékszám: Cg.09-09-028750, adószám: 23291863-1-09, képviseletére jogosult: Szilágyi Sándor, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozás) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Jelen Adatvédelmi szabályzat annak a megértésében hivatott segíteni, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük azokat, mire használjuk őket, és hogyan gondoskodunk a biztonságukról. Javasoljuk, hogy olvassa végig figyelmesen, amennyiben használja weboldalainkat vagy szolgáltatásainkat, illetve ha üzleti kapcsolatban áll velünk.

Az Önről (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) gyűjtött személyes adatokat mindenkor jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük. Bármilyen további kérdés esetén szíveskedjék felvenni velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi szabályzat alján feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén.

1.1. A Szabályzat célja:

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy az Érintett a Vállalkozás által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját megismerje, és amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Uniós adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletét valamint a tagállami kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek az Érintettek személyes adataihoz fűződő jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartása a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelés során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Vállalkozás teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára.

1.3. Irányadó Jogszabályok

A Vállalkozásnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)
    a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

2. FOGALMAK

2.1. Fogalmak

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatvédelmi jogszabályok: az Európai Unió bármely alkalmazandó törvénye (ideértve 2018. május 25-től a GDPR-t), bármelyik tagállam vagy az ügyféladatok védelmét szolgáló harmadik országbeli jog.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;.

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában és ezen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU rendelete, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi szabályozás)

Személyes adatok: személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Biometrikus adatok: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

Egészségügyi adatok: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

Genetikai adatok: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

2.2. Adatkezelő
Az adatkezelő neve: SZILÁGY-NET Kft.
Székhelye: 4133 Konyár, Sóstói út 61.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: szilagyi1206@freemail.hu

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR- Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. Adatkezelés alapelvei

1. A Vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

2. A Vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

3. A Vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

4. A Vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

5. A Vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A Vállalkozás minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

6. A Vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

7. A Vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

3.2. Adatkezelés jogalapja

1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés és a jogos érdeken alapuló adatkezelés feltételeként meghatározott jogalapok egyike teljesül:

2. Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, tehát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

3. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

4. Az adatkezelés a Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

5. Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

6. Az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

7. Az adatkezelés a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését. Az adatkezelés célja olyan integritásirányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a Vállalkozás jogos érdeke, azonban az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését.
Az Érintett önként megadott adatait csak a szerződéses, valamint jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig, illetve addig tároljuk, amíg azt a jogszabályok bizonyos célokból – például peres követelésekkel szembeni védekezés céljából – megengedik.
Az Érintett fiókja megszüntetésekor az Érintettre vonatkozó valamennyi adatot töröljük. Amennyiben az adatok maradéktalan törlése jogi okokból nem lehetséges vagy nem szükséges, az Érintettre vonatkozó adatokat további kezelésig zároljuk.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

4.1. Felhasználók adatai

Az adatkezelés célja A Keresd az Igazit egy internetes szolgáltatás, amely tartós kapcsolatra vágyó embereknek segít az egymásra találásban. A szolgáltatás eredményessége érdekében személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató valamennyi szolgáltatásunkra vonatkozik, (a továbbiakban együttesen: a „Szolgáltatások”). Szolgáltatásunk használata során más honlapokra, alkalmazásokra és szolgáltatásokra vezető linkekkel, illetve olyan eszközökkel találkozhat, amelyek segítségével Ön más honlapokkal, alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal oszthat meg információkat. E honlapok, alkalmazások és szolgáltatások adatvédelmi gyakorlataiért nem vállalunk felelősséget, ezért javasoljuk, hogy személyes adatainak megosztása előtt olvassa el ezen honlapok, alkalmazások, illetve szolgáltatás adatvédelmi szabályzatait.

A Felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Keresd az Igazit szolgáltatás minél hatékonyabb igénybe vétele, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső adatlapja, illetve hogy a Felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatás funkcióit.

A Keresd az Igazit Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó következő belépésekor segítse a Felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb és hatékonyabb megismerésében. A naplófájlban tárolt adatok segítenek továbbá annak nyomon követésében, hogy a Felhasználó előfizetéses Felhasználó-e a szolgáltatásban, illetve ha igen, milyen csatornán, mikor és milyen csomagra fizetett elő. Ezen adatok segítenek minket abban, hogy esetleges technikai problémák esetén is vissza tudjuk állítani a Felhasználó már megvásárolt előfizetéses csomagját a szolgáltatásban.

Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A Felhasználó aktivitásáról a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készítünk nem, életkor és tartózkodási hely bontásban, az adott Felhasználó beazonosításának lehetősége nélkül. Ugyanígy alkalmazzuk a Facebook Pixel rendszerét a szolgáltatásunkba a Facebook hirdetési rendszeréből regisztráló Felhasználó esetében, a regisztráció megtörténtének nyomonkövetése és ebből összesített statisztikák készítése érdekében.

Amennyiben nem ért egyet jelen Adatvédelmi szabályzat valamely rendelkezésével, kérjük, ne használja Szolgáltatásainkat.

A kezelt adatok:

A) A Felhasználó által megadott adatok

– a weboldalon használt Felhasználónév
– megadott e-mail cím
– megadott becenév
– nem
– nemi beállítottság (érdeklődési kör)
– születési dátum (életkor)
– magasság
– szemek színe, hajszín, testalkat (opcionális)
– dohányzás, alkoholfogyasztás, sporttevékenység (egészségi állapot)
– családi állapot
– iskolai végzettség
– feltöltött fényképek (feltöltés esetén)
– a Felhasználó más Felhasználónak küldött levelei
– egyéb, a Felhasználó által opcionálisan megadható adatok az érdeklődési körével kapcsolatban

B) Rögzített adatok

– a Felhasználó regisztrációjának időpontja
– a Felhasználó utolsó belépésének időpontja
– a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételére használt informatikai eszköz típusa
– a számítógép IP (Internet protokoll) címe, ahonnan a látogatást kezdeményezi
– A honlap, ahonnan a honlapunkra látogat (hivatkozó oldal)
– Az oldalak, amelyeket a honlapunkról meglátogat
– A látogatás dátuma és ideje
– A böngésző-beállítások típusa
– Az operációs rendszer

C) Fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén

– vezetéknév és keresztnév
– bankszámla- vagy hitelkártyaadatok, melyek gyűjtésével szolgáltató partnerünket bízzuk meg
– lakcím (kötelező)

Bizonyos információk, így például az etnikai hovatartozás vagy a vallási meggyőződés, érzékeny személyes adatnak minősülnek, ezért fokozott jogi védelmet élveznek, és a megfelelő technikai eszközök alkalmazásával különös figyelmet szentelünk a biztonságuknak.

Közvetlen elérhetőségei (pl. e-mail-cím, irányítószám) nem jelennek meg a profiljában, így nem lesznek láthatóak más tagok számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az ügyfél nem köthet szerződést és nem tudja használni a szolgáltatást. Amennyiben a jogszabály vagy cégünk számviteli politikája számla kiállítását írja elő, úgy nem vásárolhat tőlünk terméket, nem vehet igénybe a szolgáltatást.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

5.1. A Felhasználó személyes adatainak felhasználása

A Felhasználó személyes adatait csak a megfelelő jogalap megléte esetén használjuk fel (azaz, ha jogosultak vagyunk rá). A GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. és 9. cikke alapján megfelelő jogalapnak minősül
– a hozzájárulás (vagyis ha hozzájárult például ahhoz, hogy hírleveleket küldjünk a Felhasználónak),
– a szerződés (ha az adatkezelésre egy Felhasználóval kötött szerződés, például a felhasználási feltételek és/vagy fizetett tagság teljesítéséhez van szükség),
– valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése (például forrásadóval vagy a pénzmosás ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek, amihez a személyes adatok tárolása vagy egyéb kezelése szükséges)
– A Felhasználó és más természetes személyek lényeges érdekeinek védelme (pl. ha arra utaló jeleket tapasztalunk, hogy egy felhasználónk veszélyes helyzetbe hozhatja magát), valamint
– „a Keresd az Igazit vagy harmadik fél jogos érdekei, kivéve, ha azt felhasználóink személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai felülírják”; jogos érdeknek minősül egyebek mellett informatikai rendszereink biztonságának és működőképességének a biztosítása, szolgáltatásaink fejlesztése és személyre szabása, a felhasználói viselkedés elemzését is beleértve harmadik felek szolgáltatásainak igénybe vétele elemzés és remarketing céljából az alábbiakban részletezettek szerint személyes adatok felhasználása peres követelések kivizsgálása, érvényesítése, benyújtása vagy a követeléssel szembeni védekezés céljára.

5.2. Hozzájárulás kérése

Amennyiben a személyes adatokat olyan célra kívánjuk felhasználni, amihez a jogszabályok alapján hozzájárulás szükséges, minden esetben kikérjük a Felhasználó kifejezett beleegyezését, és rögzítjük is azt.

5.3. Hozzájárulás visszarovása

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel leiratkozhat személyes adatai jövőbeni felhasználásáról és/vagy megtilthatja azt.

5.4. Adatkezelés elleni tiltakozás

A jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

A leiratkozáshoz vagy tiltakozáshoz elegendő egy egyszerű üzenetben értesítenie bennünket, amit a szilagyi1206@freemail.hu címre küldött e-mailben vagy postai úton a Társaságunk részére megküldött levélben tehet meg.

6. ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

6.1. Általános jellemzés
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

A Vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Előzőek értelmében a Vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Vállalkozás a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a Vállalkozás a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

a) a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
b) azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
c) azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
d) az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

6.2. Kontrollok fajtái

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a Vállalkozás fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

6.2.1. A Vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

a) a Vállalkozás a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be, az irodába csak a kulccsal rendelkező személyek illetve ezen személyek engedélyével lehet belépni

b) a Vállalkozás az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy az iroda és az abban található tároló szekrények zárásával, illetve a számítógépen jelszó használatával.

6.2.2. A Vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

a) a Vállalkozás biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá a részükre adott kulcsokkal, illetve jelszavakkal

6.2.3. A Vállalkozás legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

a) a Vállalkozás biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen az irodába történő belépést a jelenléti ívvel a számítástechnikai eszközöknél pedig oly módon hogy mindenki csak a saját eszközébe tud bejelentkezni a Vállalkozás vezetőjét kivéve, aki minden eszközhöz rendelkezik hozzáféréssel a szerződések teljesítése és hatósági megkeresések megválaszolása érdekében

b) a Vállalkozás biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokra a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg oly módon hogy minden foglalkoztatott köteles az ilyen iratokat a Vállalkozás vezetője részére haladéktalanul továbbítani

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

7.1.Személyes adatok tárolásának módja
A Vállalkozás és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Érintett személyes adatai a Pixelwestern.com Kft. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tücsök utca 53., cégjegyzékszám: Cg. 13 09 186887) védett szerverein tárolódnak.

7.2. Adatkezelés biztonsága

A Vállalkozás a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Vállalkozás és az adatkezelésben Érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk Önt, mint Felhasználót, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak és ilyen esetekben az adatkezelőknek gyorsan kell reagálniuk, fontos, hogy mint adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során amely arra utal, hogy személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik, személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak adatok bizalmas jellegének sérülését feltételezik, azt az adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.
Jelzéseiket legyenek szívesek megküldeni a Vállalkozás címére a Vállalkozás vezetőjének nevére.

Az adatvédelmi incidenst a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

8.1. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel Érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b) közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell a Vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

8.2. Az előzőek szerinti tájékoztatásban az Érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell a Vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

8.3. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a Vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben a Vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála bekövetkezett adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek a számára az adatfeldolgozási tevékenységet végzi.
Amennyiben a Vállalkozás adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozásnak.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÁLTALÁNOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

A Szolgáltató /Vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az Érintettek számára:

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérelmére a Vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az Érintett kérésére

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.
A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az egyéb Érintetti jogokra vonatkozó Érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Vállalkozást terheli.

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a Vállalkozás az adatokat közvetlenül az Érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy a Vállalkozás mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
a) a Vállalkozás – ha van ilyen – a Vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei
f) adott esetben annak ténye, hogy a Vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Vállalkozás a fentieken túl az Érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról
b) az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a Vállalkozás a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és valamennyi ezzel kapcsolatos minden releváns kiegészítő információról.

A Vállalkozás a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.
A Vállalkozás (“Adatvédelmi szabályzat” címen) közzéteszi hivatalos helyiségében (irodájában) olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

9.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Vállalkozás közölte vagy közölni fogja
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
Az Érintett által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a Vállalkozás árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

Az Érintett kérelmére az információkat a Vállalkozás elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 8. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet.

9.3. A törléshez, elfeledtetéshez való jog

A törléshez, elfeledtetéshez való jog nem illeti meg az Érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az Érintett törlési kérelmének a Vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben a Vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a Vállalkozás első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a Vállalkozás elkérheti az Érintett és a Vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az Érintett számára a Vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az Érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a Vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az Érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben a Vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A Vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az Érintett nevét
b) a törölt személyes adattípust
c) a törlés időpontját.

A Vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
· az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
· az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
· az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.
A Vállalkozás biztosítja, hogy Érintett a rá vonatkozó, általa a Vállalkozás számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az Érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Vállalkozás általi kezelése ellen.

A tiltakozás joga az Érintettet akkor illeti meg

– az adatkezelés jogalapja közhatalmi jogosítványon vagy jogos érdeken alapul
· a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
· az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Vállalkozás az Érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Vállalkozás nem kezeli

9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.9.Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.10. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

9.11. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
9.12. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
· Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
· Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
· Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
· A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

9.13. A Hatóság eljárásai

Adatvédelmi vizsgálat:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) 51/A. § (2) bekezdése alapján a Hatóságnál az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet ha az adatkezelő az Info tv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentésben az Érintett feltünteti az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy az Info tv. 14. §-ban meghatározott jogainak az adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az Info tv. 60. § (1) bekezdése alapján a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az Érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 77. cikk (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 22. § b) pontjában meghatározott esetben nyújtható be.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.14. Bírósághoz fordulás joga

Az Info tv. 23. § (1) bekezdése alapján az Érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

10. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Az állandó technológiai változások világában szükség esetén (rendszeresen) frissítjük ezt az információs közleményt.

Megkérjük Önt, hogy tekintse át ezen tájékoztató legújabb online verzióját, és mi honlapunkon vagy más megszokott kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt bármilyen lényeges változtatásról.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

11. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Vállalkozás az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

A Vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

a) adattovábbítás nyilvántartása
b) Érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása
c) hatósági megkeresések és az arra a Vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása
d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
e) ügyfelek nyilvántartása
f) marketing célú megkeresések nyilvántartása
g) munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása
h) munkaerő-felvétel nyilvántartása
adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

A Vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett, a fentiek szerint meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

a) a Vállalkozás neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a Vállalkozás képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az Érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Amennyiben a Vállalkozás adatfeldolgozóként is végez tevékenységet, úgy a Vállalkozás nyilvántartást vezet a Vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek valamennyi kategóriájáról. Ez a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók és azok képviselőinek neve és elérhetőségei;
b) a Vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása.

A nyilvántartásokat a Vállalkozás írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

12. KAPCSOLATTARTÁS

Ha bármilyen kérdése merülne fel az Ön személyes adatai használatával kapcsolatban e tájékoztató közlemény alapján, kérjük, küldjön levelet vagy e-mailt a Vállalkozás jelen szabályzatban megjelölt címére a Vállalkozás vezetőjének címezve.

Légy tagja a közösségnek

Keresd az Igazit!

Keresd az IGAZIt

Találd meg azokat, akikkel azonos az érdeklődésetek és az izlésetek.
Lehet, hogy pont ezen az oldalon vár az igazi?

REGISZTRÁCIÓ
X